top of page

Algemene voorwaarden
voor onderneming met
BTW nummer 1007.234.835

 Licht coaching Commv

De commanditaire vennootschap Licht coaching met bestuurder Lies Deboiserie heeft haar maatschappelijke zetel in de Scheldelei 65/12 te 2660 Hoboken, België. Zij werkt onder ondernemingsnummer & btwnummer BE1007234835. 


Licht coachingbiedt voornamelijk coaching, cursussen & trainingen aan.

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst tussen Licht coaching en andere partijen. Deze meest recente versie, die ten allen tijde raadpleegbaar is op de website, vervangt alle voorgaande versies. 

Artikel 1 : Inschrijvings – en betalingsvoorwaarden.

1.1. Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website. Bovendien vink jij jouw uitdrukkelijk akkoord aan bij elke aankoop. Voor Licht coaching verlopen alle inschrijvingen via de website of andere sociale media kanalen zoals facebook, instagram, tik tok... 

1.2. Lies Deboiserie/ Licht coaching gaat mee met haar tijd en aanvaardt dus, naast email, ook inschrijvingen via (opsomming is niet exhaustief) Facebook, Whatsapp, sms… Dat betekent uiteraard ook dat een inschrijving via die wegen betalingsverplichtingen met zich meebrengt.  Een inschrijving is pas definitief na aanvaarding door Lies Deboiserie/ Licht coaching.

1.3. Elke online aankoop dien je onmiddellijk te betalen. Je betaalt met bankcontact of kredietkaart. Bij betaling via kredietkaart worden er bijkomende kosten aangerekend die ik ook dien te betalen aan de bedrijven van deze betaalkaarten.

1. 4. a. Bij een betaling in termijnen worden de facturen automatisch verstuurd. Indien het de klant is toegestaan in termijnen te betalen en er een probleem is bij het innen via incasso, wordt de op dat moment geldende wetgeving gevolgd.
1.4. b. Bij het uitblijven van termijnbetalingen of het terugvorderen van termijnbetalingen (wat kan bij betalingen via domiciliëring/incasso wegens bijv een ontoereikend saldo) wordt de toegang tot de online omgeving die hoort bij de aankoop, al dan niet tijdelijk, ontzegd. De reeds betaalde abonnementsgelden worden nooit terugbetaald. De nog verschuldigde abonnementsgelden worden opgeëist volgens de termijnen bepaald in de op dat moment geldende Belgische wetgeving.

1.5. De factuur wordt altijd verstuurd via mail. Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren, doch uiterlijk binnen 14 dagen.
1.6. Bij het uitblijven van betaling zal je via email een aanmaning ontvangen. Bij de eerste aanmaning zullen, zoals wettelijk bepaald, geen extra kosten worden aangerekend. Je krijgt dan de mogelijkheid om binnen de 14 dagen je openstaande schuld te vereffenen. Doe je dit niet, dan wordt er een tweede aanmaning verstuurd waarbij er wel kosten zullen worden aangerekend. Hou er rekening mee dat er een minimum van 50 euro administratieve kost zal worden aangerekend. Daarbovenop rekenen we ook een forfaitaire vergoeding aan die
 wordt bepaald volgens de op dat moment geldende wettelijke intrestvoet. 

 

Artikel 2: Verkoop op afstand/verkoop op het internet - uitsluiting herroepingsrecht

2.1. De klant heeft altijd het recht om zijn/haar wettelijke rechten die hij/zij kan putten uit een verkoop op afstand in te roepen. Dit impliceert dat een klant ten allen tijde tot 14 dagen na aankoop kosteloos kan afzien van de aankoop. Dit gebeurt schriftelijk en kan gericht worden tot de gekende adressen (post en email).
2.2. De klant heeft volgens de artikelen rond verkoop op het internet uit het wetboek van Economisch recht geen recht op annulering/herroeping indien het een dienst/product betreft waarbij de klant ermee ingestemd om een overeenkomst (lees in dit geval aankoop via de website of andere kanalen) te sluiten voor de levering van digitale inhoud op een niet-materiële drager (downloaden). Het betreft dus onder andere de mogelijkheid tot inhoud online downloaden​​​​​​​. Dit impliceert dat er geen mogelijkheid tot annulering is als je een online cursus of traject aankoopt daar je hier onmiddellijk toegang krijgt tot het online platform en de inhoud.

Artikel 3: Annulering door de klant van online trajecten, cursussen of het Selflove club membership

3.1. De klant heeft volgens de artikelen rond verkoop op het internet uit het wetboek van Economisch recht geen recht op annulering/herroeping indien het een dienst/product betreft waarbij de klant ermee ingestemd om een overeenkomst (lees in dit geval aankoop via de website) te sluiten voor de levering van digitale inhoud op een niet-materiële drager (downloaden). Het betreft dus onder andere de mogelijkheid tot inhoud online downloaden​​​​​​​. Dit impliceert dat er geen mogelijkheid tot annulering is voor de online cursussen en programma's daar je hier onmiddellijk toegang krijgt tot het online platform en alle bijhorende inhoud.

 

3.2. Eens een traject/cursus gestart is, wordt er sowieso geen terugbetaling voorzien. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alles uit een gekocht traject /cursus /workshop /programma te halen door actief deel te nemen aan het traject en de inhoud te bekijken/beluisteren...

3.3. Je abonnement voor de Selflove club is een doorlopend maandabonnement dat je kan opzeggen via mail tot 2 dagen voor je nieuwe factuur. Het is jouw verantwoordelijkheid dit op het juiste moment te doen. Je ontvangt elke maand van mijn kant tijdig een reminder aan de nieuwe factuur die eraan komt, dus je hebt altijd nog ruimte om tijdig te annuleren. Niet tijdig annuleren via mail betekent dat je abonnement doorloopt en je dus een betalingsverplichting hebt. Betaal jij je abonnement niet tijdig, dan treedt de aanmaningsprocedure zoals beschreven in 1.6 onverwijld in werking.

Artikel 4: Annulering door Lies Deboiserie/ Licht coaching

Bij definitieve annulering door Lies Deboiserie/ Licht coaching wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort. Een annulering kan voorkomen als er niet voldoende deelneemsters zijn, of wegens ziekte/familiale omstandigheden. 

 

Individuele sessies, webinars, masterclasses, fb lives, online cursussen... kunnen wegens ziekte/familiale omstandigheden verzet worden. De dienstverlening wordt dan opgeschort tot nader orde en wordt terug aangevangen op het ogenblik Lies Deboiserie/ Licht coaching hiertoe in staat wordt geacht. Opschorting van de dienstverlening geeft de klant geen recht op enige schadevergoeding.

Bij annuleringen wegens overmacht worden cursussen/sessies/livedagen/events... verplaatst naar een latere datum. Er is bij overmacht geen mogelijkheid tot het terugvorderen van reeds uitgevoerde betalingen en Lies Deboiserie/ Licht coaching gaat een inspanningsverbintenis aan om de reeds betaalde diensten zo snel mogelijk van een nieuwe datum te voorzien, dit rekening houdend met de omstandigheden die de overmacht met zich meebrengen. 

Artikel 5: Stopzetting door de klant

Indien de klant tijdens een workshop, cursus, programma of traject beslist om te stoppen, is en blijft altijd het volledige bedrag verschuldigd. Het volledige bedrag is ook verschuldigd indien er toegestaan werd om in termijnen te betalen.  Dit geldt voor alles georganiseerd door Licht coaching. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alles uit een gekocht traject/cursus/workshop/programma te halen door actief deel te nemen aan het traject en de inhoud te bekijken/beluisteren...

Artikel 6 : Producten

Voor producten is de verzending éénmalig inbegrepen. Gaat de klant de zending niet tijdig ophalen bij het postkantoor of geeft de klant een foutief adres door, dan wordt de zending opnieuw verstuurd na betaling van de verzendkosten door de klant. 

Artikel 7 : Gebruik online academie voor straffe madammen

7.1. Bij gebruik van de online academie krijgt de klant persoonlijk toegang. Indien er een besloten Facebook groep als extra dienst beschikbaar is, krijgt de klant ook daar persoonlijk toegang toe. Persoonlijk betekent uitsluitend bestemd voor de klant zelf.  Bij misbruik (zoals het doorgeven van deze links aan anderen, het delen van de login, het schenden van het auteursrecht, het delen van de inhoud van de academie, onrespectvol of discriminerend... taalgebruik...) wordt de klant met onmiddellijke ingang de toegang ontzegd.
7.2. Lies Deboiserie/ Licht coaching behoudt zich het recht voor de betaalde bedragen in dat geval niet terug te storten.  Lies Deboiserie/ Licht coaching behoudt zich bovendien het recht voor het dossier in geval van schade en schending van de auteursrechten over te maken aan haar raadsman. 

 

Artikel 8 : Klachten

8.1. Eventuele klachten over de dienstverlening dienen per aangetekend schrijven te worden gemeld ten laatste binnen de 8 kalenderdagen na de start van het traject, cursus, workshop of coachsessie. 
8.2. De klant dient de klacht uitgebreid te staven en de nodige bewijzen te voorzien.
8.3. De schadevergoeding waartoe Licht coaching mogelijks gehouden is, beperkt zich tot het totaal factuurbedrag van de klant.

Artikel 9 : Disclaimer

9.1. Indien de klant onder medische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), legt de klant uitdrukkelijke toestemming voor om een (online) cursus, programma, traject, workshop te mogen volgen. Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.
9.2. Coaching is niet bedoeld om therapie of een medische behandeling van welke aard dan ook te vervangen. Coaching is bovendien een tweerichtingsverkeer. Het is bedoeld om de klant in beweging te zetten. De juiste instelling om aan een traject, cursus, workshop of programma te beginnen is dan ook belangrijk. Persoonlijke ontwikkeling & de implementatie van adviezen is altijd de eigen verantwoordelijkheid van de klant.
9.3. Coaching is niet bedoeld om het innerlijk werk van de klant over te nemen.
9.4. De klant wordt steeds door Lies Deboiserie persoonlijk begeleid.
9.5. Lies Deboiserie/ Licht coaching heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een cursus, programma, workshop, dienst, traject of product te weigeren.
9.6. Alle documenten (al dan niet juridisch), teksten, concepten,…  op de websites gemaakt door en van Lies Deboiserie zijn auteursrechtelijk beschermd. Dat betekent concreet bijvoorbeeld dat als je als concullega op de website van Licht coaching/Lies Deboiserie terecht komt je onder geen beding de algemene voorwaarden, cookiebeleid en het privacybeleid mag kopiëren om te gebruiken voor je eigen bedrijf. Het impliceert ook een auteursrechtelijke bescherming van de volledige inhoud van de online academie voor straffe madammen, alle cursussen en programma's, nieuwsbrieven, blogs en sociale media teksten geschreven door Lies Deboiserie. Het is niet toegestaan hier iets van te gebruiken /kopiëren /reproduceren /verspreiden. Elke inbreuk wordt juridisch opgevolgd.


Artikel 10: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Lies Deboiserie/Licht coaching is altijd beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering "beroepsaansprakelijkheid".
 

Artikel 11: Privacy

11.1. Hoe Licht coaching omgaat met de gegevens  van de klant wordt uitdrukkelijk beschreven in deze privacy-verklaring. Klik hier om deze te lezen.
11.2. Licht coaching beheert de  gegevens van een klant zoals het een goede huisvader/huismoeder betaamt.

​Artikel 12 - Jurisdictie

12.1. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van andere bepalingen.
12.2. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
12.3. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op activiteiten van 
Licht coaching.

bottom of page